Les Ordinacions de Móra d’Ebre (IV)

…continua

img003

Tosinos

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms que ningª Persona no gose entrar tosinos en ningun guaret ni viñes, ni en figueres ni en olives, que lo que contra fara pague de bañ per cada vegada deu sous, lo ters al Sor y lo demes al amo de la heretat y esmena si aura.

 Tosinos

Ytem  An ordenat los Jurats y Proms que ningª Persona no gose portar ningun tocino ó tocinos per ningun amí del terme sino es que lo porte per lo ramal fins á tant será a la sua heretat, y si contra fará pague de bañ deu sous per cada tocino lo ters al Sor y lo altre al acusador y lo altre ters als Jurats.

 Vedats

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms que qualsevol persona que portarà tres tosinos per los vedats de la Vila en pena de trenta sous, per cada vegada que entrara per orts vedats, y aixi mateix no puguen portá sino quatre arreses per los orts vedats que pagaran la damunt dita pena, lo ters al Sor y lo altre al acusador y altre á la Vila.

 Tosinos

Ytem… An ordenat los Jurats que ningú no gose metre tosino ara aixa garbes ó no la aixa que pague per cada vegada que contra fara deu sous de bañ per tosino lo ters al Sor y lo altre al amo de la heretat.

 Vedat per lo carnisé

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que al Carnisé que es, y per tems sera sels dona per lo pas de son ganado tot lo vedat de la Vila en la partida del secas comensant al portal de la era dret á la Creu del peyro tot camí de Benisanet y riusech amunt fins á la heretat de Franco Pedret dita la coma y travesa al sol davall de la Coma de Josef Montagut y travesant cap á Subarrech per la heretat era de Tomas del tancat, y de alli travesant dret al Corral de Calanda de Juan Saloni y de alli dret al Cap de amunt de la heretat de la Molinera de Juan Salvador, y totes corredor fins al Riu de Ebro, y entenent que tota la orta tan de Subarrech solament queda per vedat, com les demes hortes tant per lo Carnisé com per los demes ganados.

Tosinos

Ytem   Han ordenat los Jurats y Proms que ningu sie gosat de portar ningun tocino solt per la vila, que per cada vegada contra fará pague deu sous de pena lo ters al Sor y les dos parts als Mustasaps.

 Vedat

Ytem… Han ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que lo carnisé que ara es, ó per tems sera ni qualsevol persona de qualsevol estament sia no gose metre ningun genero de Bestia menut del camí de Miravet fins al cami de les Senies, y fins á Riusech y aixi mateix en les ortes de la part de la Vila y della lo riu Ebro la vila se reserva dites parts per al past de les Besties, mulas y bovina, y lo que contra fara pague de bañ per cada vegada trenta sous repartit lo ters al Sor y vuit sous al acusador y cuatre al Jurat y los restans sous a la Vila.

 Solades de Olives

Ytem… Han ordenat los Jurats y Proms que ningª persona no gose entrar ningun ramat de bestia menut en heretat de ningú que hi aixa set olives que sempre que la vila que aura per son arrendament dels Molins del Oli ara sia per un ó per tot coranta cantes de Oli en mentre les dites estaran en los abres ó en terra que pague per cada vegada que entrarà en dites heretats tres lliures de bañ lo ters al Sor y les dos parts al amo de la heretat y de esmena per cada solada vint sous.

 Llagums

Ytem… Han ordenat los Jurats y Proms q. ningª persona de qualsevol estament sia no gose allargar ningun genero de llagums en bestias menuts ni bovina ni bestias mulas, y si contra fa que pague de bañ trenta sous y la esmena si aurá y lo ters del bañ al Sor y les dos parts al amo de la heretat.

 Jurament al Portal

Ytem… Han ordenat que qualsevol Persona tenga obligasió de jurar en poder guarda te posada la Vila al portal, tant portant com no portantne a Deu nostre Sor y Sagrats quatre evangelis en pena de tres lliures y lo ters al Sor y les dos parts als Jurats que ara son y per tems seran. Y aixi mateix han ordenat que quasevol persona entrarà lleña en Vila de qualsevol abre donsell pague tres lliures de pena y lo ters al Sor y les dos parts a la Vila. Entenent que esta pena es sols per als que portaran lleña de so de altri y si no per als amos portaran lleña de ses heretats.

 Pendre arnes buides

Ytem… Han ordenat los Jurats y Proms q. ninguna persona no gose pendre ningª arna de siti de ningú encara que sia arna vella y si acas la pren per alguna necesitat pera plegar ningun aixam la aixa de denuncià al amo de la arna dins vuit dies y quatre hores y lo que contra fara pague deu sous de bañy lo ters al Sor y lo demés al amo de la arna.

 Cullí fruita

Ytem… Han ordenat los Jurats y Proms en voluntat del Consell Genl que ningª Persona de qualsevol estament sia no gose cullir ningun genero de fruita, y si contra fa pague de bañ tres lliures lo ters al Sor y les dos parts al amo de la fruita.

 Del Flequé

Ytem… Han ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que ninguna Persona no goso metre pa ni pendre en la vila ni terme de Mora sino los fleques que son y per tems seran, y també los fornes puguen vendre lo pa de puya y fornatge y també tingen llibertat los Masos de vendre als forastes y altres que no puguen pasa a la Vila per just impediment en pena de tres lliures, tan al comprador com al venedor, y metedor de pa y lo Pa repartit á Pobres, y lo ters de les tres lliures al Sor lo altre al acusador y lo altre als Mustasaps.

 Planta abres

Ytem   Han ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que ninguna persona de qualsevol estament sie, no gose planta olives prop de son vehy, que no sia á terme, ni de tres abres de Monpellé y figueres, ametlles, garrofes, sires, perellonés, albercoques, que no sia á dos abres de Monpelle prop de son vehi y no entenent que lo abre que eixirà venturé que Deu nostre Señor lo aixa posat que no sia tengut arrancarse y si lo vehy se sentirà agraviat que lo planten mes prop del damunt ordenat, que sie puga fer arrancar dins del any y pasat lo any que se tinguen per ben plantats no estenent se que á les sortanelles de les hortes puguen planta los amos les moreres per mich de les sortanelles.

Pou de la Plaza

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms que ningú no gose en lo Pou de la Plaza, ni de la plazeta del Hospital restá ningun genero de roba, ni llansa ni fer ninguna sucietats en pena de vuit sous, lo ters al Señor Jurats.

 Del Barqué

Ytem…  An ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que lo barque que ara es ó per tems será no gosó pasá la barca en la gumena quant lo Riu cobrirà lo Señal que la vila te posat, sens llicencia dels Jurats que ara son ó per tems seran en pena de tres lliures, y lo demes que fara en gumena en tal cas la Vila tenga abligació de donarli un Peo, y que lo barqué tinga obligasió de pasa als naturals y abitans de la vila sens interes algun, y si contra fa per cada vegada pague la damunt dita pena, y lo ters al Sor y les dos parts als Jurats.

Memoria dels Camins, Ynmemorials y Perpetuals

Primo        Lo Camí de Ascó

Ym             Lo Camí de Lleida

Ym             Lo Camí dels Fraus

Ym             Lo Camí de la Vall del Cau

Ym             Lo Camí de Miravet

Ym             Lo Camí Nou

Ym             Lo Camí de Gandesa

Ym             Lo Camí del horta que va á Benisanet

 Les abeurades de les Besties

Primerament      A Peña Roiga

Ym                      al Barranch de Montoliu

Ym                      al Soldavall del horta de Subarrech

Ym                      al Barranch del molí del oli del faedor

Ym                      al Barranch de Riusech

Ym                       altra abeurada en la orta que si entra entre les Cases y Senies del Rt Mon Jph. Balloba y la Vª de Miguel Bru pasa al terme de Tivisa fins al Riu de Ebro.

Fonts del terme de Mora

Primerament      La font de St Geroni y Sta madrona

Ym                      La font de Sta magdalena

Ym                      La font de Moseguins

Ym                      La font de la Gandeola

Del Barque

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que lo Barque que ara es ó per tems sera tinga obligació de pasá la Barca del Pas als naturals i habitans de la vila de toc de Matines fins al toc de la oració primera y si contra fará pague per cada vegada tres lliures de pena, lo ters al Sor y les dos als Jurats.

 Del Barque

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms que lo barque q. ara es ó per tems sera tinga obligasió de pasá la Barca en averi tres Caps de casa y si acas lo Barque no esta en la Barca tinga obligasió los naturals y habitants de la vila, que si trobaran en la Barca de cridar tres crits al barque, y sino pareix, ó no vol pasá dita Barca, puguen españa lo pañ ó rompre la cadena, y pasarsen dita Barca.

Del Barque

Ytem  Han ordenat los Jurats y Proms q. lo barque q. ara es ho per tems será no puga deixa la Barca de pas del toc de Matines, fins a toc de oració primera, o altra persona per ell de tota confiansa y satisfació en pena de trenta sous, repartit lo ters al Sor y les dos parts als Jurats.

Qui arrancarà prop de algun siti de Abelles

Ytem… Han ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del consell Genl que qualsevol Persona de esta hora en avant que tallara ó arrancarà nenguna mata ú ullastre ho qualsevol cosa que fasa, y avie algun siti de abelles, aso es quatre pases entran del siti, que sia en los termes de la vila, que pague de bañ deu sous y de esmena per lo dany del siti del amo de les abelles vint sous y lo ters del bany al Sor y les dos parts al amo del siti de les abelles encara que no hi aixa abelles sols hi aixa alguna arna suficient que espuga estar abelles, y si lo siti estarà en heretat de algu, y lo amo voldra arrabasá lo siti de abelles, que ans de arrabasar lo aixa de dir y avisar al amo de les abelles, y sino ho fa page lo bany y esmena al mensionat amo de les abelles.

Marges

Ytem… Han ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que ningª Persona de qualsevol estament sia no gose pasturà ni metre bestia menut en heretat de algu que traves alguns marges, ara sien en guaret, ni en rostoll, ni cultivas, ni olivars, sino que hi aixa de entrá o boltá alla ahont no hi aura marge y si contra fa pague de bañ tres sous, tan solament per los marges, lo ters al Sor y les dos parts al amo, y de esmena trenta sous, per cada vegada q. contra fará y no entenent que este bañ y esmena no perjudico a les ordenasions atras q. esta tan solament es per trabesar los marges.

 Vi

Ytem… Han ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que lo taverné que ara es ó per tems será no gose entrar vi de fora de la Vila, y son terme mentres los naturals, y abitans ne tindran de sa collita q. sia bo y bevedor, com si aigua trobat lo vi vermell dels naturals; puga emparo lo tapar-ne entrá vi de fora allà, y eon li ordenen los Cras Jurats y Mustasaps, que ara son ó per tems seran y que sia tengut lo tapar-ne a portar-les á com aurá comprat lo Canti del vi als Jurats ó Mustasaps de la vila ahont aura comprat y per cada vegada contra fará pague de pena tres lliures y lo ters al Sor y les dos parts als Jurats. Y aixi mateix no puga ningun natural de la vila y abitant de ella y terme entra vi poc ni molt fins lo Taberné ne entrarà u quant lo taberne ne entrara de defora, puguen los naturals y abitants de la vila y terme entrarne per son propi us dos Cantes, y de allí en amunt tot lo que voldran, y si ne entra de sos cantes en avall, ho si ne entren fins lo taberné se entre, paguen la amunt dita pena de les tres lliures, lo ters al Sor y les dos parts al taberné.

 Jornals

Ytem… han ordenat en voluntat del Consell Genl q. tota persona q. es llogarà a treballà en algun amo tan home com dona ara sia en averies, ó en les amos sien tinguts y aplegats á treballà y cumplir los jornals auran promes al amo, y si fan lo contrari paguen per cada una vegada vuit sous de pena lo ters al Sor y les dos parts al amo los aurá llogat, es per q. nengú escapo de ser castigat si aurá per acas delenquit. Y aixi mateix si algun amo llogara algun home o dona ó averies treballà sia tingut y obligat ha donarli faena y jornal per aquell dia ó dies lo aura llogat y pagarli encontinent son jornal ó jornals, ara sia donanli fama ó no donanli.

De Vitualles

Ytem… Per quant de pocs anys nos es mostrat la experiencia que les mes coses y mercaderies de vistualles, y provisions se son encarides en gran manera y extrem per la molta codicia de agovelar aquelles, los tendes ó arrendades eixir als camins y anant á les fires y mercats prenent y agavellant aquelles de ahont acarrexen mol dany á la republica. Porten com han solien mol genero de vitualles y mercaderies en la present vila y quant les porten y no les poden vendre, o si les venen les fan paga cares, per la confianza certa que tenen de que los dits tendés ó arrendados les pendran ho agavellaran per so los dits Jurats ab determinació y voluntat del Consell Genl han estatuït y han ordenat que ningun revenedor sia gosat de compra ningun genero de vitualla ni mercaderia dins la present vila ó son terme y per evitar que qualsevol genero de mercaderia que sa entrada en la vila ó son terme no la puga ningú compra encara que la traga fora de la vila y son terme á fi de tornarla á vendre. Y aixi mateix que ningun revenedor ó tende sot color de comanda puga  tenir en llur Botiga ó reveneduria, ningun genero de mercaderia o vitualla á fi y efecte de vendre aquella, y los Mustasaps puguen sempre que vulguen pendre de jurament, si la tindrà acomanada ho no, y que lo dit revenedor no sia  escusat tenir vitualles o mercaderies tot un dia pera podero partiro, sino como esta estatuït y ordenat de ningª manera puga compraro y cada vegada que contra fará lo que esta ordenat, caiga en pena de tres lliures, y la mercaderia comprada siga perduda, lo ters al Sor y lo demes als Mustasaps.

Tenda

Ytem… Per quant ses vist per experiencia que de anys rep la present vila que deixen de porta los forasters provisions de mercaderies y vitualles en present vila, per so q. quant les aporten los dits revenedos moguts de so gran codicia, y auria la ser quentos los inclientes que poden impidir y destorbar que dites mercaderies y vitualles forasteres nos puguen vendre ni despedir aquelles, y escarmentats del dañ reben altra vegada an estatuït y ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl al que á pres q. lo revenedor ó tendé aixa posat preu en la mercaderia ó vitualla que tindra en llur botiga pera vendre baixá de preu, y si ho fa caiga en pena de tres lliures, lo ters al Sor y lo altre al arrendador y lo altres ters als Mustasaps.

 Jochs

Ytem… Per quant la experiencia á mostrat los grans dañs y escandols an segit en la present vila de Mora jochs de Cartes y dany, y per ser poques les penes los Jurats les meñs pregen y non fan cas ells per so estatuïren y ordenaren ab voluntat del decret de Señoria que qualsevol que jugarà á cartes o daus de qualsevol manera que encarrega la pena de vint sous, y la pena dobla, y los amos de les cases que reben jugados premitiran que juguen en lluy Cases paguen la pena doble, y si será denit redobla que sera quatre lliures y los Pastos y mozos de soldades y fills de familia gosen a jugar á daus ó Cartes de fora lo terme caiguen en les mateixes penes, lo ters al Sor y lo altre al acusador, y lo altre als Mustasaps, empero si aurá algunes persones que tinguen que jugar á qualsevol genero de joch de cartes ó daus no fent los falta encara que juguen algun ral se diaxa al altre y direceio dels Mustasaps que puguen disimulá los jochs genero de Persones en arrencarlos llur conciencies que aije ha y requesta de acusarlos com per son propi ofici guarden y observen, guardar y observar fasa la present ordinasió, particularment an homens que visquen de son ofici, mozos de soldades y Pastos, y fills de familia, y per que la vila y son terme hi ya molta gen vagamunda, y que han fet seció de bens y han fet oposar llurs mullers per vendre dots y aná á llochs de Cases no troben los Mustasaps que executar q. han ta cas lo paguent ancontinent la dita cantitat penes que auran ancorregut que lo Batlle á instancia dels dits Mustasaps pregen aquells y los posen vint dies a la presó mes forta hi aurá, y aixi mateix com hi ha alguns tan tapuseros y afecionats al joch q. per temor no astant de jugar, per so si algu hi aurá q. sera eixecutat tres vegades per un mateix Mustasap y torne a jugar que lo tal sigue posat á la presó mes forta deu dies y per quant se veu en la experiencia que moltes vegades los Mustasaps ho altres persones del publich que acusaran los jugados no poden saber lo joch ahont juguen ho saber tenir tals mañes y estudis que ancontinent ab gran prestesa amaguen les cartes y los daus y nos pot sabe la veritat, per so pera evitar tan grans fraus de dona premis y llicencia als dits Mustasaps que per propi ofici y reguest per alguna acusador puguen pendre de jurament á qualsevol persona que aigue jugat lo cual encarrega que en fet propi ni aigue de jura pera descubrils los complices y los que sabrá aurá jurat segon seran enterrogats.

De cobra bañ y esmena

Ytem… Han ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que qualsevol Persona de qualsevol estament sie que clamaré y fará esmena que aspay de un any no cobrarà les dites penes de bañs y esmenes, no puga cobrar cosa alguna.

Aveiná

Ytem… Per quant les experiencia ha mostrat que tots los dañs y treballs que de mols añs de esta part an tingut en la present vila los han causat los astrañs se han vingut á pobla en ella per so de remediá estos dañs ordenaran los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl q. de esta hora en avant no puga ningª Persona domiciliarse que primerament nos presente als Jurats y Consell q. avuy son ho per tems seran q. qui es de haont es, y q. dits Jurats prenguen anformacions de alla ahont será, y si es home e bona vida y fama y per que causes fora de sa terra y feta dita informació los dits que voldran domiciliarse de donar ancontinent ans de fer esta informacio cinch lliures y mes si mes seran de meneste y si es provat sent home de bona vida y fama se tinga de acullí á que fara cumpliment a les vint y cinch lliures juntament á les que aura pagat y si acas la informació no pareix bona als Jurats y Proms y Consell que no siga atmes en ningª manera y si los Jurats disimularan nenguna Persona que ancarreguen en la pena de vint y cinch lliures lo ters al Sor y les dos parts s la vila.

Diccionari de les ordinacions

continua…

Advertisement

One thought on “Les Ordinacions de Móra d’Ebre (IV)”

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s