Les Ordinacions de Móra d’Ebre (III)

…continua

img003

Qui entra en Barca

Ytem… An ordenat los Proms que en la Barca de Pas se tinga tal practica y orde que tota persona entrara en la barca, lo q. prime y será, y així per son orde y lo q. contra fará pague de pena cinch sous los tres al Sor y les parts al acusador.

Barca de Pas

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del consell Genl que tota persona que entra besties groses o menudes en la Barca de pas, que lo barque veiga que la dita Barca sia plena ó prou carregada, que aquell cas aquell que voldra antrá lo di barqué fara que pague cinch sous, y lo ters l Sor y les dos parts al barque.

Bugades

Ytem… An ordenat que ninguna Persona no gose rentar ningun genero de roba en dia de Dumenge ni festa corrent en tot lo fronto de la vila, en tota qualsevol part del terme ni llansar sanch de malalts, ni ningunes altres sucietats en tot lo fronto del Riu davant de la vila en pena de cinch sous, lo ters al Sor y les dos parts al Mustasaps que ara son ó per tems seran.

Qui maltratará el Colectó de la Vila

Ytem  An ordenat que tota Persona y tot Cartelle y Señor que colectara per la Vila y el maltratara de paraules pague de pena trenta sous lo ters al Sor y les dos parts als Jurats.

Matar gos

Ytem… An ordenat que ninguna persona que matarà ningun gos ó gosa en lo Riu pague de pena vint sous, lo ters al Sor y les dos parts al amo del qui sera lo gos ó gosa y q. lo amo puga fer judicar lo gos ó gosa, lo q. valia per dos persones anomenats per los Jurats lo que aquells judicaran tinga de pagar al amo del gos ó gosa.

 Qui prestarà sobre Joch

Ytem… Ordenaren los Jurats y Prom ab voluntat del Consell Genl que ningª persona de qualsevol estament que sia prestarà ó deixara sobre Joch, ni de altra manera vestidures ni armes, ni sobre ningun genero de altra roba, ni or, ni plata que sia de Casa del Pare ni de la Mare, ni de son amo, algun y estarà, que ell o aquells que li prestaran lo diner que saixen perdut y que encontinent tinguen obligasio á tornar tota la piñona als pares ó amos de qui seran en pena de tres lliures, lo ters al Sor y lo altre al acusador y altre al amo de qui seran les piñones y que encontinent aixa tornar les piñones al amo de qui seran.

Carnisé

Ytem… An ordenat los Proms que lo carnise sia tingut a matar Carn de Molto y Cresto, y fer Carn a tots los q. voldran, á qualsevol hora del dia; y la otra sie bona y suficient. Així mateix tinga obligasió lo taller de fer carn a qualsevol foraster com als de la vila, y si contra fa q. pague de pena per cada vegada cinch sous, lo ters com dal es dit.

Carnisé

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms q. ningun talle sia atrevit de donar á ningª Persona de qualsevol estament sia puga matar per a sa Casa una apresa, porcell, ó porcella, cabrit ó cabrita, corde ó cordera, ó puga matar y fer si vol acullí altres persones, so es: fins a cuatre ó puguen parti sens llicencia del Carnise.

Carnise

Ytem… Volen los Sors Jurats y Proms si nengun particular de la Vila de Mora voldra matar en la taula algun cordé ó cordera, puga matarlo fins lo dia de San Juan de Junt y que de allí en avant que no puga matarlo que no sia molto fet ó primal, y que lo taller dega matarlo; y pesarlo en la pena de cinch sous, lo ters al Sor y les parts als Mustasaps.

Siti de Abelles

Ytem… An ordenat que tota persona gose fer siti ni pasar abelles prop de altri siti de espai de vuitanta pases y siu fa paguen deu sous, y les abelles aixa de traure dins tres dies y si contra fa que se li vaiga doblant les penes fins les iaxa tretes. Lo ters al Sor y les dos parts al amo de qui sera.

Abelles

Ytem… An ordenat que ningª Persona no sie gosat ni atrevit de pendre siti de ningú que hi aiga arnes per senias sols si en fa suficient en pena de trenta sous,, y si acas contra faran dita ordinasio aiga de ser conegut per los Jurats y dos Proms q. ara son ó per tems seran y lo ters al Sor y la una part als Jurats y la altra part al amo que sera del siti.

Abelles

Ytem… An ordenat que ninguna Persona de qualsevol estament sia no gose, plegar ni tocar ningun aixam, ó escarot de abelles a 50 pases del siti de ningú, en pena de trenta sous lo ters al Sor y les dos parts al amo del siti de les abelles y torna les abelles al amo.

De llogatés

Ytem… Han ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que tota persona aixa a la Vila ó forastera no puga llogar ninguns jornals en la vila y terme de Mora pera anar a treballar fora la Vila y terme en pena de tres lliures lo ters al Sor y lo altre a la Vila y lo altre al acusado.

Obri tancat

Ytem… Han ordenat que tota persona que obrirà ó españará ningª tanca de ort, caseta ó corral de terme, pague tres lliures, lo ters al Sor y les parts al amo aura lo dañ y que sie tingut á fero adobar á ses costes lo mal haura fet.

Esmena tales

Ytem… An ordenat que tota Persona trobarà tala en so del seu que ho fará esmenà, y aquell aura feta la tala aixa de pagar los asmenadós, y fará esmenà dins sis dies, sino de aqui en avant no sien tinguts á pagar la esmena.

Carnisé

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms que ningun talle sie atrevit de donar ningª Persona carn de crestó per la de Moltó en pena de cinch sous, per cada vegada ó fará com a dal es dit no gose donar á persona alguna carn pudenta, ó que tinga cuchs so pena dalt es dita.

Carnisé

Ytem… Han ordenat los Proms que ningun talle que ara es ó per tems será, no gose llogar, ni dejar talla  carn  á ninguna dona en la taula dita vila y si contra fará pague de pena cinch sous, per cada vegada ó fará lo ters com dal es dit.

Carnisé

Ytem… An ordenat los Proms que si lo carnisé en la carniseria de San Joan de Juny en abant dona corde, ho cordera, cabrit  ho cabrita que nols puga vendre sino al preu de crestó y si contra fa pague per cada vegada cinch sous, lo ters al Sor y les dos parts als Mustasaps.

Tocino

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que ningun natural voldrà matar tocino verro o truja los puga matar en sa casa, pero vendre com la carn si es salada, en gros o en menut, en sa casa ho en la pescateria, y així mateix puga matar tota persona tocino ferch ó femella sanada entenet que lo preu del tocino fresch en son tems la Vila li donares el peu.

Carnisé

Ytem  An ordenat que lo Carnisé tinga obligasió de tots los disaptes del any y vigilies de festes de tot lo any de fer pesar la carn totes les tardes y vendre tan al foraste com als de la vila naturals, tan y quant ne auran de menester y si contra fa pague de pena cinch sous, repartit com dal es dit.

Carnisé

Ytem… An ordenat los Proms que lo talle no gosi dixar la taula a soles sens que tinga a persona que venga carn aquí ne vulga per cada pesada dexará la taula pague sic sous de pena repartida com dalt es dit.

Carnise

Ytem… An ordenat los Proms que lo talle tinga obligació mancho manhs pera  inflar les arreses mataran en la carniseria y si contra fará page cinc sous per cada vegada lo ters al Sor y lo demes als Mustasaps

Tarrat

Ytem… Volen los Jurats y Proms, que ningun genero de Persona entre en teulada o en tarrat de altri sens voluntat del amo ó aguaitarà ó escoltarà que pague si es de dia deu sous, y si entra de nit que no sia nesesari lo entrar la pena doble lo ters al Sor les dos parts la una al acusador y la altra al amo de la teulada ho terrat y pagar la esmena si aura.

Esmena

Ytem… Han ordenat los Proms que ninguna Persona que trobara tala en la heretat seua, feta del mateix dia ó altres dies q. lo Pastor que se trobarà mes prop pague la tala, y si lo sobredit Pastor posarà escusa en sou jurament y nos trobarà que aixi feta la tala en tal cas la deguen pagar entre tots, no trobanse ningun ignoran que guarde bestia.

Nunci

Ytem  Han ordenat lo Corredor ó Nunci que ara es ho per tems sera tinga obligasió hans de servir son ofici de prestar Sacrament, anomenat fe en ma y poder del Batlle de esta Villa q. be y lealment exercitara son ofici.

Pesador

Ytem… An ordenat lo Sor á tota Persona que lo Peador ó Pesadora, pesarà ho mesurarà tan foraster com de la vila aixa de prestar Sacrament y homenatge q. be y lealment fará son ofisi.

 Pesador

Ytem   Han ordenat los Proms que tota  hora y quant los Mustasaps voldran entrar en lo pes del Señor que hi entren ab lo Batlle per veure tot pes y mesura y cabas, y contrapes, y tot asó puguin afinar y adovar asi al present en rels dels dits pesos, mesures, cabas contrapes, sia trobada ningª falia que lo pesador sia fet segons lo capitol del Sacrament fals es contingut, entrarà esta ó mercet del Sor empero.

Qui fará jurament fals

Ytem… Han ordenat que tota Persona que fará Jurament fals que aquest tal sia castigat segons son delicte, y de allá en avant no sia cregut en ningun Judici.

Servol

Ytem… Han ordenat los Jurats y Proms que tota Persona que matarà Servol ó servia en lo terme de Mora, que aquell quel matarà lo dega portar a la vila pera vendre al preu que li doonara los Jurats, y á aquell quel matarà li aixa de donar lo jurat tres sous, y qui contrafarà pague de pena trenta sous.

Rabosa

Ytem… Han ordenat los Jurats y Proms que tota persona que matara Rabosa ó Rabosí que lo Jurat li aiga de pagar dos sous per rabosa y per rabosí un sou per lo Señal y que lo Jurat aixe de pendre la coa.

Llop

Ttem… Han ordenat los Jurats y Proms que tota persona q. matarà Llop ó Lloba en lo terme aixa de pendre lo Jurat la pota dreta del peu de davan y per lo señal li aixa de donar lo Jurat per la femella tres lliures y peer lo mascle dos lliures.

Pardals

Ytem… Se ha ordenat qui matarà Pardals que lo Juart aixa de pendre la cama dreta y li dega donar de 6 pardals sis dines.

Cogullades

Ytem… Se ha ordenat que tota Persona que matarà Cogullada que lo Jurat li axa e donar la cama dreta y de cada dos Cogullades li aixa de donar vint dines.

De Mustasaps

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms q. los Mustasaps que ara son y per tems seran que per raho de son ofici aigen de veure los carres de la Vila, y cases males tanques, y en los camins fora de la Vila y aigües i sucietats dins la Vila y pesos y mesures, que no daran los Jurats, puguen los dits Mustasaps rompre les mesures y fels pagá cinch sous per cada vegada q. contra faran y la mercaderia perduda.

De Mustasaps aixen de veure obres

Ytem   Han ordena que los Mustasaps que ara son o per tems seran aixen de veure de fer obrar ó enderrocar quasevols cases, parets ó corrals perilosos per no ferse mal al proxim, y posa pena y pena executar aquells dins la vila, pertir questions de heretats, fitar termes tan com menester sien y asó per ells ser asentensiat ó declarat y si algu de les parts se sentirà agraviat tinga apellació als Jurats que ara son ó per tems seran.

Forasté

Ytem… Han ordenat los Jurats y Proms q. ningun forasté de qualsevol estament sie no puga vendre ningun genero de mercaderia sino en la plasa en pena de cinch sous y repartit com dal es dit.

Arranacará Terme

Ytem… Han ordenat los Jurats y Proms que qualsevol estament sia que arrancarà algun terme ó fita en aladre ó de qualsevol altra masura en heretat de ningú aixa de denunciarla lo mateix dia al amo de la heretat y si no ho fa pague tres lliures de bañ lo ters al Sor lo altre tres al acusador y lo altre al amo de la heretat.

Pou de la Plasa

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms que ninguna Persona de qualsevol condisió sia ho estament, no gose llansar ningun genero de Susietats de dia fins a les deu hores de la vellada per ningun carrer, ni renta al riu de la Plaza de la estaca

Ostalé

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms que ningun ostale ni algú de tota sa famulia no puga compra verema ni vi pera tornar vendre, sino que sia de sa collita propia en pena de tres lliures lo ters al Sor y altre al acusador y altre als Mustasaps.

Ostalé

Ytem… An ordenat que ningun Ostalé ni Ostalera no gose comprar ningun genero de Vestualla, y ni casa pera tornar á vendre, y si fa lo contrari cayga en pena de deu sous, lo ters al Sor y lo altre al acusador y lo altre als Mustasaps.

Ostalé

Ytem… An ordenat que ningª Persona ostalera ó ostalé no gose pujar la mesura del ordi ó sivada sens llisensia dels Mustasaps en pena de deu sous, conforme esta dit en les demes ordinasions.

Vi

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que ningun genero de persona de qualsevol grau ó estament sien, no puguen entra vi ni verema de defora lo terme que si fa lo contrari pague de pena deu lliures y les averies perdudes ó si es barca ó llaut perdut, y lo ters al Sor y lo demes a la Vila.

Margens

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que ningun genero de Persona de qualsevol grau ó estament sien, que voldra fer margens ó adobarne algun, que no puga pendre la terra de so del vehi, sino de so del seu, y si contra fara pague de pena vint sous repartit com dal es dit.

Tocinos

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms que ningª Persona no gose admetre tocinos en era de ningú, y si contra fará pague de bañ deu sous y si es sembrada que pague la esmena que hi aura esmenada per los Proms y del bañ lo ters al Sor y lo demes al amo de la hera y aixi mateix si entrarà ningun ramat de bestia bobina ni besties mules etc.

Cocó

Ytem… Han ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl q. ningª persona no gose abeura Bestia menut, ni bobina, ni tocinos en lo Cocó de la Vila en Riusech ni entra dins los mollons que te fets la Vila en pena de tres lliures, lo ters al Sor y lo altres ters al acusador y lo demes als Jurats.

Fonts

Ytem… Han ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que qualsevol persona de quasevol estament sia ni cases ni hortolans no sien atrevits  en aviar les aigües de les bases de les fonts de Sta. Madalena y de Sta. Madrona, fins a les nou hores del dia, y lo que fará lo contrari pague de bañ tres lliures, y així mateix no puguen rentar en les bases de dites fonts que no sien pasades nou hores del dia y reservanse la vila los abeuradors que no si puga rentar ni fer ningª Sucietat en pena de tres lliures lo ters al Sor y les dos parts als Jurats.

Aigües de Bases

Ytem  Han ordenat los Jurats y Proms que ningu no gose abeurà en bases ni codines del terme ninguna Besties ni de serdos, ni bovina vuit sous de pena sinch sous per parell de cada vegada abeuraran todos los orts dalt, lo ters al Sor y altre ters al acusador; y lo altre al amo de les aigües.

Diccionari de les ordinacions

continua…

2 pensaments sobre “Les Ordinacions de Móra d’Ebre (III)”

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s