Les Ordinacions de Móra d’Ebre (II)

…continua

img003

Qui cullirá fruita y ortalisa y tirarà escopetades en abre fruital

Ytem… An ordenat que tota persona que hantrará ho travesará ninguna senia ni hort pague de bañ cinc sous, y collirà ningun genero de fruita ho ortalisa que pague de bañ tres lliures, y si sera denit lo bañ doble, y qui tirarà escopetades en qualsevol abre fruital com es figueres, mangrane, taronges, codoñe, alberge, presegue, perera

 Qui entrara en bañchs de Viña

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que entra á pasturà en bañchs de viña tan rostoll com guaret tan bovina com Mules y Vidells y Videlles que pague de bañ deu sous per parell y lo ters al Sor y les dos parts pera lo amo, y la esmera aurá.

 Qui entrarà en heretats de ningú

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que tota persona que en so de altre y fará dañ, y el amo lay tronarà y lo maltratara de paraules que no dega pagar lo bañ.

Bestia que entrarà en Bañchs de Viña

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Grnl que tot ramat de Bestia que entrarà a pasturà entre bañchs de viña, en rostoll, com en guaret, que pague de bañ quinse sous, lo ters al Sor y les dos parts al amo y la esmena si aurá.

 Fanguets Guaret

Ytem… An ordenat que qualsevol ramat de bestia tan dels Carnises com dels demes ganades que antraran en qualsevol guaret dintre sis dies despues que aura plogut que pague de bañ quinse sous lo ters al Sor y les dos parts pera lo amo, y per esmena per arresa pague cuatre dines tant los tosinos com lo bestiá.

 Ovelles y tosinos casolans

Ytem… An ordenat que tota persona que pasturara ovelles Casolanes ó tosinos entre bañchs de viña ho cultiva que pague de bañ tres sous, lo ters al Sor y les dos parts pera lo amo, y la esmena si aura, y si entren en los guarets dins sis dies aura plogut pague cuatre dines per cap, tan los tosinos com lo Bestia.

 Tallá pins

Ytem… An ordenat que qualsevol Persona tallara pins asporgats que pague de bañ per cada ú deu sous, lo ters al Sor y les dos parts al amo de la eretat, si lo Pi será bó pera travesera ó biga puga lo amo de la heretat fero esmenà.

Qui talla Chop ó Albe

Ytem… An ordenat que qualsevol persona que talarà Chop ó Albe, que siga bó pera biga ó travesera que será com la cama, que pague tres lliures de bañ, y per cada un q. tallarà y que sia tornat al amo de la heretat, y si acás ne tallara de q. en avall de la grosaria de un canó de predeñal q. pague de bañ per cada un cinc sous, lo ters al Sor y les dos parts pera lo amo de la heretat.

 Qui talla pi albe ó Chop tou

Ytem… An ordenat que qualsevol persona tallara albe chop ó Pi que no sia bo pera travesera ni biga pague de bañ per cada ú que tallarà cinch sous y la lleña tornada al amo de la heretat y o ters al Sor y les dos parts al amo.

 Qui pasará per heretat

Ytem… An ordenat q. tota Persona que entrarà en ningª viña ó figueres mentres lo fruit sia madur que pague de bañ trenta sous, y en lo demes del any un sou lo ters al Sor y les dos parts al amo de la heretat, y si entren tan averies com Persones.

 Tosinos y Ovelles

Ytem… An ordenat que no puguen pasá per lo vedad de quatre reses en amunt, y de dos tosinos en amunt, que será ramat y pagarà la pena que está ordenat.

 Fer erba entre bañchs

Ytem… An ordenat q. tota persona q. fara erba entre bañchs de viña, o entre les tires sen lo fruit madú q. pague de bañ deu sous lo ters al Sor y les dos parts per a lo amo.

 Fulla de Morera

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Gnl que qualsevol Persona que cullira fulla de morera en heretat de ningu en lo tems dels cuchs que pague de bañ tres lliures, lo ters al Sor y les dos parts pera lo amo de la heretat.

Fulla de Morera

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que tota persona gose cullir fulla de Morera fins lo dia de tots Sants sents voluntat del amo que pague pena de deu sous lo ters al Sor y les dos parts pera lo amo de la heretat.

 Camí trencat

Ytem… An ordenat que tota Persona que pasará per camí trencat, pague de ena cinch sous lo ters al Sor y les dos parts al amo de la heretat.

 Pendre palla de Palles

An ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que tota persona que pendra palla de Palle de ningú sens voluntat del amo, que pague de bañ tres lliures, lo ters al Sor y les dos parts pera lo amo y denit la pena dobla, y així mateix qui pendra pallus en la hera de algun palle q. pague de bañ vint sous, y si es denit la pena doble.

 Fems

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que ningun genero de persona que pendra fems de Corral de Bestiá ó de fems de ningú que pague de bañ trenta sous, y lo fem tornat de alla ahon lo haura pres, lo ters al Sr y les dos parts pera lo amo de la heretat.

 Llagums

Ytem… Se ha ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl de Persona que gose cullir faves, ni pesols, ni alls, ni gixes, ni demes llagums pera meinja en lo tros que pague de bañ cinch sous y quin cullirá pera portarsen roba faldada ó en sistells ó en cabás ho sach pague de bañ vint sous, lo ters al Sor y les dos parts al amo de la heretat.

Sarmens

Ytem… Se ha ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que tota persona q. sen portarà sarmens plega de so de ningu, pague de bañ trenta sous, y  si les plega per entre les tires pagara de bañ quinse sous lo ters al Sor y les dos parts al amo de la heretat.

 Pasturà Caña

Ytem Se ha ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que tota persona q. pasturarà en Caña ningu en vimeneres ningun genero de Bestia tan mula com Bovina y Vidells pague de bañ deu sous, lo ters al Sor y les dos parts al amo de la heretat.

 Pasturà denit

Ytem… Se ha ordenat que ningun genero de Persona no gose traure ningun genero de afaram, á parturá denit en eretat de ningú que pague de pena trenta sous repartit conforme dal es dit, entenese la bovina també.

 Pasturà figueres

Ytem… An ordenat que tota Persona que entrarà ningun genero de Bestiá mules com bovina en heretat q. aiga figueres, á pasturà haventi fruit madu que pague de bañ cinch sous per parell y tres sous per esmena per solada y lo ters comforme damunt es dit.

 Pasturà ovellas casolanes

Ytem… An ordenat que tot Tocino y Ovellas Casolanas entran en figuera de ningú pague de bañ tres sous y de esmena per solada tres sous repartit conforme dal es dit.

Guaret Bestiá

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl qui antrará ningun ramat de bestiá en guaret de ningu tant fen mal com no ferne pague de bañ vint sous, lo ters al Sor y les dos parts pera lo amo de la heretat.

Guaret Besties Groses

Ytem… An ordenat q. ningun gose entrar Besties groses en guaret de ningu, tan bovina com Mula paragá de bañ nou sous per parell conforme es dit repartit.

Qui entra averies en rostoll

Ytem… An ordenat q. ningu no gose metre Besties groses en rostoll de ningu mentres la garvera sera en lo tros tan mula com bovina y Vidells, y si lo fan paguen de bañ deus sous, repartit conforme dal es dit.

Bestiá en rostoll

Ytem… An ordenat q. ningu no gose metre ningun ramat de bestiá en rostoll de algun mentres la garvera sia en lo tros, ó siu fa pague de bañ vint sous repartit com es dit.

Bestia q. menjarà palla en palle

Ytem An ordenat que tota Bestia grosa que menjará palla en pallé de ningú pague de bañ per bestia tres sous, repartit com dal es dit.

Bous que menjaran palla de pallé

Ytem… An ordenat que lo parell de Bous q. menjaran palla en pallé de algú pague de bañ vint sous repartit lo ters al Sor y les dos parts pera lo amo de la heretat de que será la esmena si uará.

 Basa de Jardí

Ytem… An ordenat que ninguna Persona de ningun estament gose rentar ni pasar ninguna sucietat en la basa de Jardí en pena de tres lliures, lo ters al Sor y lo altre tres al acusador, y altre a la Vila y si acas hi aura algun atrevit ho atrevida pose fems dins la basa puga qualsevol natural lo seu puga porta estes heretats ademes de la pena.

Averies Serreres

Ytem… An ordenat que tota Persona que tindrà averia serrera tan bovina com mules, q. antrará en los Sembrats de ningú, en viña ó en figueres, pague de bañ tres sous repartit com dal es dit y la esmena si aurá.

De Bous

Ytem… An ordenat que ninguna Persona no gose portar mes de un parell de Bous, y si contra fa pague de pena deu sous, repartit lo ters al Sor y les dos parts pera los Sors Jurats que son o per tems seran.

De pendre Guix

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que ninguna persona gose pendre guix arrancat ni paredat, ni guix ni brosa arrancat per coure dit guix que sien dalt, y pague de pena seu sous lo ters al Sor y les dos parts al amo del que sera lo guix.

Arrencà pedra

Ytem… An ordenat que tota Persona que arrancarà en heretat de ningú sense llicencia del amo pague de bañ deu sous, y la pedra tornada al amo de la heretat.

Abelles

Ytem… An ordenat q. ninguna persona no gose á posar arnes á poblá que sien avisades en pena de trenta sous y qui la trobara la puga asclafa ó cremá repartit com dal es dit.

Pendre res de tanca

Ytem… An ordenat que tota persona que pendrá ó semportará de tanca de ningun ort ó senia, casetes ó corrals de Bestia ho qualsevol tancat ho heretat de ningú Clau ó pany, ho forrallat, golfos, ó pastelló, ó pastellera, ni fará mal á portes alguna pague de pena tres lliures lo ters al Sor y les dos parts al amo de la q. aurá rebut lo bañ.

Clamas

Ytem… An ordenat los Jurats y roms ab voluntat del Consell Genl que tot amo que trobara ninguna Persona ni besties fen mal ansó del seu tan denit com de dia dega clamas dins tres dies, y si nou fa no siga de ningú un valor lo bañ y que de sospita puga clamarse qualsevol natural y fer pendre de jurament al ordinari, tan fora en la Cort, com fora de la Cort si aurá fet mal ansó del seu, y que aigue de pagar lo bañ está posat en dites ordenasions.

Abelles

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que ninguna Persona de qualsevol ertament que sia no gose posá ni fer ninguna siti de abelles que no sigue cincuanta pases de procurat en se de altri sens voluntat del amo de la heretat, y si ho fa pague de pena vuit sous, repartit lo ters al Sor y les dos parts pera lo amo de la heretat y puga lo amo de la heretat cremarli les arnes de abelles.

Pasa carregues per la heretat

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que qualsevol natural de qualsevol estament que sigue puga pasar per qualsevol heretat portant abelles en carregues ho al coll, ho portan carregues de garves ho brema, y aladres sens paga bañ algun, sols tingut á pagar la esmena si aura.

Gallines

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl q. tota persona que trobarà gallines en sa casa ho en terrat ó teulada, botiga ho corral, y de fora la Vila en masies Senies ho pasturar en sembrat de heretats de altri ho ortalisies, figueres ó raims en tal cas puga lo amo de les tal coses, ho eretats matar les gallines y dega denunciarles de qui son y si lo amo no les  voldra puga lo que les matarà menjarseles donat per cada una dos sous, y tan en gravera com en herbes.

Pedres arreplegades

Ytem… An ordenat que tota Persona que perdrà pedres plegades del tros ascampades pague de bañ cinch sous y les pedres tornades, repartit com es dit.

Marge

Ytem… An ordenat que tota Persona que desfarà ó sen portarà pedres de algú h de marge que pague de bañ trenta sous, y les pedres tornades al amo de la heretat de alla ahont les ha preses, y esmena si aura repartit com dal es dit.

Tallá Lladones

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que ninguna persona no gose tallar en heretat ni ort de ningú algun lladoner, no forca o rames, y sercols, y si ho fa pague de bañ per pesa cinch sous, repartit lo ters al Sor y les dos parts pera lo amo del lladoner.

Llaurà

Ytem… An ordenat los Proms que tota Persona que llaurarà ho fará girades sobre blat, ho sembrats o viñes, ho qualsevol genero de llagums, ho safranes pague de bañ tres sous repartit conforme dal es dit, y la esmena si aura.

Tapia

Ytem… An ordenat los Proms que si alguna persona vol tapia sa heretat ni hort ni corral puga tapiá per lo mitg de so del seu, y puga pendre terra de sa com delá y dega dir al que afronta ab ell si li voldrà ajudar, y si no volen fer apres que aura tapiat si lo altres vehi voldrà la tapia qualsevol costat de la heretat porta ó corral pague la mitat de les tapies aura fet en lo anfront seu.

Esmena de ignorants

Ytem… An ordenat los Proms que tota persona, done Persona y guarde de jurament, a tots sos hodriments la que ell puga acusar, a qui voldra una y moltes voltes fins a tan aige donat bona guarda de jurament per cada vegada que fora mal ho tal si li aigue de carregar á dit ignoran no trobanse qui la feta.

Fems de carrer

Ytem… An ordenat los Proms que tota Persona que agrane carré de ningú ho plegarà fems de ningú sens voluntat del amo de aquells que seran les encontrades, pague de pena per cada vegada ó faran tres sous lo ters al Sor y les dos parts del amo de les encontrades.

Fita

Ytem… An ordenat los Proms que ninguna persona de llusima ho qualsevol estamnet sia de la Vila y terme de Mora y terratinent de dit estament que no gose rellevar ningun tros de terra ni albe, ni partida de aquells; per les que té, ni per altres llevades generalment, que com aixa fita donen tot y entreguen suen pesaran lo ort terme relleven á la dita Vila, aso en pena de tres lliures, repartit lo ters al Sor, y les dos parts als Jurats que ara son o per tems seran.

Qui pendra besties a guañ

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que si alguna persona de la vila o terme que pendra algun ramat de bestiá de fora de la vila a mitjes ho ha guañ ho á qualsevol manera q. sia q. tinga á pagar dos parts y q. lo sobredit puga á erbejá ahont los de la vila antrarán.

Pous

Ytem An ordenat los Proms q. qualsevol persona gran o chica q. anirá á pou de ningª senia q. siga guarnit, si toca res per treure aigua que pague de bañ cinch sous, si va sens voluntat del amo, y si acas desbaraten res q. siguen tengut á pagaro, y si trencaran ó senportaran algun Caduf ó Cadufos, que paguen per cada un sis dines y los tres sous de bañ com dal es dit.

Plantá abre

Ytem… An ordenat los Proms que ninguna persona no gose á planta ningun abre prop de vehi en que hi tinge de haver tres pases de Monpellé aceptar los abres plantats de les senies que tinguen lloch de plantarlos ha una linia de Monpellé, y les viñes astar prop de vehi, se puguen plantà a la amplaria un Cavich com ses usat y lo que contra fará pague de bañ cinch sous y lo abre arrancat lo ters al Sor y les dos parts del amo de lo que aura plantat.

Diccionari de les ordinacions

continua…

One thought on “Les Ordinacions de Móra d’Ebre (II)”

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s