Les Ordinacions de Móra d’Ebre (I)

De vegades la història no es limita només a fotografies, retalls o diaris antics sino que també hi ha molta història llegida. Aquesta entrada i les següents sobre les ordinacions de Móra són un fet històric que il·lustra de manera intensa un pedaç de la vida de la vila de Móra al segle XVII i que referma la nostra idea de vila fortificada…

img003

Les ordinacions són escrites en català antic, es per això, que confeccionem a banda un petit diccionari amb les paraules que considerem mes complexes. Al final de l’escrit en trobareu l’enllaç

Còpia de les Ordenacions que te la Vila de Mora de Ebro ordenades per la Junta ó Consell Genl. que han tengut en lo dia 23 de Gener de 1689.

Y son pel Govern y Reigiment de yo Juaquin Nogués y Pedret veí de esta de Mora de Ebro. Copiades estes del original en lo dia un, dos y tres del mes de Mars del añ 1848.

En nom de Déu Nostre Señor Jesu-Christ y la humil Verge Maria Mare sua y Señora Nostra, y del Gloriós Sant Joan Bautista Patró nostre. Amen.

Ordenacions fetas per los Jurats y Consell de la Vila de Mora de Ebro.

Primerament demanam a Nostre Señor Déu Jesu-Christ, y a la mare Señora nostra sien servits de enllumenarnos, y encaminarnos, pera fer estes ordenacions, nengun genero de odi ni rancor ningun. Amen.

Primo… He ordenat lo Consell General, se tingue y celebre en la sala de la casa de la Vila als 23 de Gener de 1689. Sento Jurats los Magnifics Señó Jaume Piñol, Gabriel Montagut dels Masos de la present Vila de Mora , se recopillen y fasen noves Ordenacions per ser aquelles molt velles y antigues y haver poques penes que per dita raho los naturals dels han abusades, y per so lo Consell General á fet innumeració, y ha ordenat á persones experts q. son les persones del D. Juan Roselló, Juan Salvado, Jph Montagut, Josef Gibert, y Josef Segur, danlos a tots simple poder añadin y per fer noves per lo bon govern y reigent de la Vila de Mora.

 Jurar

Primo… Se ha ordenat que tota Persona q. jurarà ó renegarà de Déu nostre Señó, y de la sua mare Santísima, que pague de pena quince sous, lo ters al Señor, y les dos parts restans a la confraria del santíssim Sacrament, y acas no tindra pera poder pagar se posarà en presó y en lo sep sis dies, y si acas continuava en la blasfemia, hi sien continuades les penes de presó.

 Jurar

Ytem han ordenat q. tota Persona que jurarà renegarà dels Sants y Santes q. pague de pena deu sous, lo ters al Señor, les dos parts á la Confraria del Santísim Sacrament.

 Del Dumenge

Ytem… han ordenat q. tota persona quel Dumenge o festa colenta basdara Carregarà alguna avaria sense cosa necesaria vista per los Jurats y Mustasaps q. pague de pena cinc sous, lo ters al Señó y lo demes als Mustasaps.

 De faena

Ytem… An ordenat que tota Persona que fassa faena temporal en Dumenges ó festa corrent que pague de pena cinc sous lo ters al Señor y lo demes als Mustasaps.

 Dels Sacristans

Ytem, An ordenat los Jurats Proms que tots Sacristans ara son ó per tems se aijan de prendre avantari dels Sacristans pasats de totes robes, y altres coses de la Yglesia q. per ells sien administrades é coneixeran agen de donar compte de cuant han donat y rebut hauran del Jurat de la Vila en pena de trenta sous y lo ters al Señor, y les dos parts a la sacristia, y lo que serà anomenat per Sacristia y no voldra servir que pague de pena deu lliures, y estes siguen pera robes pera la Sacristia y ell privat des ofici los dies sa vida.

 Fossa

Ytem Se ha ordenat q. Tota persona q. entrara en fossa de la Yglesia ó al fora de les eres ningun genero de bestia tan grosa com chica, que pague de pena sinch sous, lo ters al Señor, y les dos parts a la Sacristia y q. los Sacristans q. ara son o per tems seran eixecutin dita pena.

 Desonrar los Jurats

Ytem Se ha ordenat los Proms que quasevol persona se vulga de qualsevol lloch o condicio sia q. dira á ningun jurat ó portant son offici als q. ara son ó per tems seran paraules desonestes o enjuriosa, que pague de pena tres lliures, repartit lo tes al Señor y les dos parts als Jurats y si per ventura ninguna Persona arrencara armes en prendre armes ningunes ni fara mans ningun als Jurats q. tot sia pasat en Juir denguna mercet, i així mateix als Mustasaps que ara son ó per tems seran, si ninguna persona los injurio de semblant paraules segons damunt es dit.

Que ningª Persona gose acullí en esmena al rende

Ytem… Se á ordenat que ninguna persona no goso  acullí al Rende en ninguna esmena es y ó fa, que aquell, que la cullira perde la esmena.

 Qui desonrara dona bona

Ytem Se ha ordenat q. tota dona sia publica que desonrara á ninguna dona de bona fama, o fadrina de tota fama q. pague de pena tres lliures, lo ters al Señor y les dos parts als Mustasaps.

 Qui desonrara dona ab altra

Ytem Se ha ordenat los Proms q. si alguna dona de bona fama se barallarà ab altra q. sia de bona fama y se diguen paraules injurioses que paguen de pena deu sous la que culpa te, y si per ventura les dos tenen culpa les dos pagaran dita pena de deu sous, cada una y així mateix se anten les fadrines de la pena segons damunt es dit.

 Qui entrarà en sembrat

Ytem Se ha ordenat que tota Persona que pasara ho entrara en sembrat de ningu q. pague de pena deu sous, si pasava en averia tan á Cavall com á peu o portanles per lo ramal que pague de pena per cada cap tan bestia com persona deu sous repartit segons damunt es dit.

 Qui fara erba en Cultiva

Ytem Se a ordenat q. tota Persona que fassa erba en Cultiva de ningu, ni en sofrana, que pague de pena deu sous, y si ni á cap que sen porta en sarria ó en sach o carrega, q. pague la pena doble, y si la esmena si aura la pena lo ters al Señor y les dos parts al amo y á Caplóy torbava li puga fer deixar la erba ademes la pena.

 Fallar

Ytem… Se ha ordenat que ningú gose fallar denit en lo tems que los fruits sien madus sens voluntat del amo y si ho fan, paguen de pena deu sous lo ters al Señor y les dos parts al amo de que serà la heretat.

 Fer fulles de figueres

Ytem… Se á ordenat que nenguna persona no gose cullir fulles de figuera fins passat Sant Martí en so de ningú que pague de bañ deu sous, lo ters al Sor y les dos parts al amo de la eretat.

 Qui tocarà aladre

Ytem… Se ha ordenat que ninguna Persona no gose á tocar aladre ni jou, ni feltres ni collas de ningú sens voluntat del amo, i siu fan que paguen de pena vint sous, lo ters al Señor, y les dors parts al amo de la eretat.

 Qui pujarà en abre

Ytem… Se á ordenat que qualsevol Persona puije en ningun abre fruital, mentres lo fruit sia madur tan fen mal com no ferne paguen tres lliures de bañ lo ters al Sr y les dos parts al amo de la heretat, y lo que puijara en ametllé ó collira ametlles tindrà que pagua la pena damunt es dita tres lliures.

 Pendre tala

Ytem… An ordenat los Proms que tota persona de la Vila que trobia en ses heretats q. aiguen fet mal ó tala se dega clamar dintre tres dies, y si no ho fa no sera velador lo bañ.

 Basa

Ytem… Se ha ordenat q. tota Persona q. tindra basa en sa heretat q. tots aquells q. abeuraran besties groses o bestia menut sens voluntat del amo q. pague de bañ per bestia tant Mula com Bobina cinch sous per parell, per lo ramat de Bestia pague de bañ vint sous y si acas fa dañ en les aigüeres ó paret de orta bassa lo amo ó puga fer esmenar lo dañ se hauran fets, y si acas u haura algú ó alguna q. sia atrevit de pillarse en dita basa, ó fer altres sucietats mal vistes pague de bañ trenta sous, lo ters al Señor y les dos parts pera lo amo de la basa y de les Codines.

 De portarsen furchelles

Ytem… Se ha ordenat q. tota Persona sen portara alguna furchella de abre ó abres, ó de parral, ó de viñes, ó de heretats de ningú que pague per furchella quinse sous lo ters al Sor, i les dos parts pera lo amo de la heretat.

 Bellotes

Ytem… Se ha ordenat que tota persona que mingara bellotes ó collirà de Carrasca esporgada ó Carrasca de ningu q. pague de bañ tres sous y sen porta en casbás, sistell en sivadé ó taleca ó altra cosa pague de bañ tres lliures lo ters al Sr y lo altre ters al acusador.

Talla planta

Ytem Se ha ordenat q. tota persona q. tallarà Planta en viña de ningu sens voluntat del amo é sin fa que pague deu sous, lo ters al Sor y les dos parts per lo amo de la heretat.

Taulada

Ytem Se ha ordenat q. tota Persona q. entra en teulada de ningú y trencarà teules ho altres coses de dita teulada pague de bañ cinch sous, y la esmena si haura lo bañ lo ters al Sor y les dos parts pera lo amo.

Metre furt

Ytem… Se ha ordenat q. tota Persona q. metra furt en lo terme sense llicencia de la Vila pague de bañ tres lliures, y lo tres al Sor y lo demes á la Vila y la esmena si haura lo talador no tindrà pera pagar, ho pague en presó.

Plansons

Ytem… Se ha ordenat los Jurats Proms q. ninguna Persona q. arrancarà Planta de Moreres ho qualsevol genero de Plansons de abre de ningú ó qualsevol senia q. pague de bañ cinch sous, lo ters y les dos parts pera lo amo ben antes cinch sous cada abre ques malmetrà en dites eretats y qualsevol bestia tan grosa com chica q. rosegan ninguna Morera plantada del any q. pague de esmena per morera quatre sous, i si hes plantada de any pague per Morera cinch sous y de aquí en amunt dos dines per brot, comforma ses manat y així mateix q. qualsevol bestia tan grosa com chica q- rosegarà ningun plansó de ametlle ó tresplantat, tan empeltat com no, q. pague de esmena tres sous per ametlle, y per la entrada de la terra q. pague cinch sous, lo ters al Sor y les dos parts pera lo amo de la heretat.

Carnisé

Ytem… An ordenat los Proms y Jurats q. lo Carnisé que llevarà lo arrendament de la Carniseria aiga de donar bones fiances ha Conegudes dels Jurats y Proms y si nou fa puguen los Jurats arrenda lo dit arrendament ha persones de dit arrendador.

Moltó Collut Crestó

Ytem An ordenat los Jurats y Proms en voluntat del Consell Genl. Que lo Carnisé que ara es y per tems será no gose portar ningun moltó Collut, y si conta fará pague de pena deu sous, per moltó i Crestó, y quel amo ses taller laixe de traurer lo moltó ses Crestó de la taula y si acas contra fan a dita ordenació caigan en la pena dobla y privat de tallà y la Carn perduda.

 De fer Lleña

Ytem Se ha ordenat los Jurats Proms ab voluntat del consell Genl q. tota persona que fara lleña de rama de qualsevol Abre sia tant que lo vent o neu lo aigue asqueixat o lo amo les aigue deixades tallades en sa heretat pague de bañ quinse sous lo ters al Sor y les dos parts pera lo amo de la heretat y la lleña tornada a la heretat.

Cultiva

Ytem Se ha ordenat los Jurats Proms ab voluntat del Consell Genl que puga fer una cultiva que sia valedora del Dia de San Miquel de Setembre fins lo dia de San Joan cada particular la puga fer dita cultiva per al Servey de la Casa, entenent empero que si la farà dins lo vedat ademes dels senyalats dels tres muns de terra per señal aixa de donarla, empero si la fará lo vedad hasta los tres muns de terra per señal, y que los sobre dits naturals no puguen ferne mes de una cada any en ses heretats, y sin fan mes de una quen fase dos, ni una ni altra no seran de ningun valor.

Qui entrarà en cultiva

Ytem… Se ha ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que tota persona que gosarà pasturà en la Cultiva de ningú Besties mules ho bobina q. pague de bañ cinch sous per parell, y de esmena per Caps cinc sous y si acas hi antrara ramat de Bestia ho pastura pague de bañ quinse sous, y de esmena sis dines per arresa y del bañ lo ters al Sor y les dos parts al amo de qui sera la coltiva y si es denit la pena doble.

Qui entrarà en Ranadiu

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que tota persona que entrarà á pasturà ningun genero de Besties tan mules com Bobina, y Vidells o Videlles en ranadiu de ningu particular de blat, ordi y Sivada, pague de bañ per cap cinc sous, lo ters al Sor y les dos parts al amo de la heretat, y si acas antrara algun ramat de bestiá pague de bañ trenta sous, y al Sor com dal es dit y se puga esmenar si es blat per blat, ordi y Sivada y així mateix es denit la pena doble.

Qui fará lleña seca

Ytem… A ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl q. tota persona q. tallarà ningª rama seca de qualsevol abre donsell, esclopara nengª soca pague de bañ vint sous, y lo ters al Sor y les dos parts al amo de la heretat.

 De pasa Barca de ningu

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms q. ninguna Persona gose á Pasar lo Riu an Barca ni ens punto algun sens voluntat del amo, en pena de deus sous, y que dita pena sia repartida en pagar en tots aquells auran pasat en tota aquella Barcada, empero si haura algun atrevit ó atrevida que gose aspañar barca ó Punto pague tres lliures de pena tant dia com denit, lo ters al Sor y lo altre ters al acusador y altre al amo de la Barca ó Punto y se rompa alguna cosa del pañ o aixa de fer adobar a ses costes de aquell aura romput.

Qui Perda averia

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms q. si alguna Persona perda ningun genero de Averia que ancontinent dega denunciarla al Batlle ó Jurats que aura que ara son ó per tems seran, y si faran algun dañ en algu no dega pagar sino la esmena y entenense q. sino los denuncia pague de pena cinch sous.

Qui tallarà vimens o Caña

Ytem Se ha ordenat qui tallarà vimens ó Caña en la heretat de algu que de bañ deu sous lo ters al Sor y les dos parts pera lo amo de la eretat.

Fer salse ó fulles de caña

Ytem… Qui fará salse o fulles de caña que pague de bañ cinch sous repartits conforme es dit.

 Qui tallarà Abre donsell

Ytem… An ordenat lo Jurats y Proms ab voluntat del Consell Genl que ningun genero de estament de persona sia gosada ó atrevida de talla ningun simal ó rames de ningun abre donsell comes ametlles, figueres, olives, y carrasques y seps, qualsevol altres abres donsells en pena de tres lliures, lo ters al Sor y les dos parts pera lo amo de la heretat, empero qui tallara ningun simal de olives q. naixa de la soca que pague per cada un de esmena vint sous, y si lo amo no está content dels vint sous de la esmena, puga fer esmenà y queda albitre als esmenadors, y així mateix puga lo amo que aura rebut los dines fe esmena lo dañ li auran fet en qualsevol de dits abres.

Qui tallarà ullastre

Ytem… An ordenat los Jurats y Proms ab voluntat del Consell General que tota persona que arrancara bordisos de ullastre en precurats y en garrigues cincuanta pases del procurat que pague de bañ tres lliures lo ters al Sor y les dos parts al amo de la heretat.

continuarà…

Diccionari de les ordinacions

One thought on “Les Ordinacions de Móra d’Ebre (I)”

Els comentaris estan tancats.